Study at Essence​

บรรลุเป้าหมายที่ใฝ่ฝันโดยที่ ไม่สูญเสีย คุณค่าที่ดีของความเป็นมนุษย์

THE ESSENCE

Studens Life

THE ESSENCE

Testimonails

ความรู้สึกของนักเรียน
Primary student

ความรู้สึกของผู้ปกครอง
Prarent student

ความรู้สึกของนักเรียน
Senior student

การดูแลและกิจกรรม
Caring and Activities

THE ESSENCE

CULTURE OPPORTUNITIES

Lecture Class room
Library & Activities
Conservatory Reading Room
Meeting Room

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen