Enrollment

15th Floor, SiamScape Building, 215 Phaya Thai Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330

Line: @EssenceSchool

Line: @EssenceSchool

ปีการศึกษา
2565 - 2566

ภาคเรียนที่ 2/2565

1 พฤศจิกายน 2565 -
25 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเรียนที่ 1/2566

17 พฤษภาคม 2566 -
29 กันยายน 2566

ภาคเรียนที่ 2/2566

6 พฤศจิกายน 2566 -
27 กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen