Curriculum and Level

ให้ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต

Medical Science

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นเตียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช สหเวช เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล วิศวกรรม ชีวการอพทย์ สัตวแพทย์ และ คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษสาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีวเคมี Food-Sci

Applied Sciences

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี วิศกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

International Track

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านธุรกิจในคณะสายศิลป์ทั้งหมด มุ่งเน้นเตรีความพร้อมใหเลูกศิษย์มีความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศฯ อักษร และ หลักสูตรนานาชาติ เช่น BBA COMMARTS BALAC

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen