063-323-7069

สายด่วน เวลา 8.30 - 17.00 น.

9.00 น. - 16.00 น.

วัน/เวลาทำการตั้งแต่ จันทร์ - เสาร์

Curriculum and Level

แบ่งสายการเรียนให้พร้อมและ ตอบโจทย์อาชีพ ในอนาคต

Medical Science

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งเน้นเตียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช สหเวช เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล วิศวกรรม ชีวการอพทย์ สัตวแพทย์ และ คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษสาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีวเคมี Food-Sci

Applied Sciences

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ ปูพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี วิศกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

International Track

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านธุรกิจในคณะสายศิลป์ทั้งหมด มุ่งเน้นเตรีความพร้อมใหเลูกศิษย์มีความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศฯ อักษร และ หลักสูตรนานาชาติ เช่น BBA COMMARTS BALAC

THE ESSENCE

JUNIOR PROGRAM

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

KEY STAGE

ภาพรวมหลักสูตร

AGE OF CHILD
9 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Happiness
(ความสุข)

เน้นสร้างเสริมอุปนิสัยการรักเรียน ความขยัน ความอยากรู้ ไปพร้อมกับพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

AGE OF CHILD
10 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

industry
(ความขยีน)

ปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สร้างนิสัยให้เกิดความขยัน เสริมความคิดสร้างสรรคฺ และพัฒนาการกล้ามเนื้อ กระตุ้นให้พัฒนาการด้านสมองให้เติบโตด้วยกิจกรรมศิลปะและดนตรี

AGE OF CHILD
11 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Curiosity
(ความอยากรู้)

ปูพื้นฐานด้านวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปลูกฝังให้มีนิสับใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาด้านการเรียน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อให้สมบูรณ์ขึ้น เติบโตด้วยกิจกรรมศิลปะและดนตรี

AGE OF CHILD
12 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Initiative
(ความคิดริเริ่ม)

มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปลูกฝังทักษะ Executive Function และ Growth Mindset เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการตัวเอง รับผิดชอบทำตามแผนที่วางไว้

ACADEMIC & CHARACTER

หลักสูตรและตัวตนผู้เรียน

ACADAMIC

 • Math Foundation

 • My Math

 • Science Foundation

 • Science Lab

 • English Foundation

 • Thai Foundation

 • Kid Can Code

 • Thai Reading

 • Comprehensive

 •  Art Creativity

Character

 • Max Planner My Success

 • Reading Assignment

 • Creative Movement

 • Physical Well-Being Program

 • Mysic Appreciation

 • Joyful Comer

 • Student Activities

Weekly hours

ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์

THE ESSENCE

ESSENTIAL PROGRAM

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

KEY STAGE

ภาพรวมหลักสูตร

AGE OF CHILD
13 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Foundation
(ปรับพื้นฐาน)

ปรับพื้นฐานด้านวิชาการ สร้างเสริมอุปนิสัยรักการเรียน การมี Executive Function ที่ดี ฝึกวินัยและการกำกับตัวเองให้ทำตามแผน เน้นวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

AGE OF CHILD
14 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Competency
(ความสามารถ)

เสริมสร้างทักษะความชำนาญทางคณิศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้โดดเด่น และใช้เวลาอย่างมีโฟกัสในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมฯ เพื่อให้มีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนต่อ ระดับ ม.ปลาย

AGE OF CHILD
15 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Preparation
(การเตรียมตัว)

มุ่งเน้นการเตรียมตัวเข้าระดับชั้น ม.ปลาย ในแผนการเรียนตามเป้าหมายของแต่ละคน นักเรียนที่มีความพร้อมตามเงื่อนไข จะใช้เวลาโฟกัสการเรียนสาระวิชา ระดับ ม.ปลายได้ทันที

ACADEMIC & CHARACTER

หลักสูตรและตัวตนผู้เรียน

ACADAMIC

 • Intensive Math

 • International English

 • Science

 • Computer Science

 • Thai

Character

 •  Mastery Planner

 • Club and Activity

 • Reading Assignment

 • Creative Drama

 • Physical Well-Being Program

 • Social

Weekly hours

ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์

THE ESSENCE

SENIOR PROGRAM

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

KEY STAGE

ภาพรวมหลักสูตร

AGE OF CHILD
16 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Foundation
(ปรับพื้นฐาน)

ปรับพื้นฐานสำหรับ ม.ปลาย เน้นวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน ค้นพบเป้าหมายของตนเอง และสามารถออกแบบแผนการเรียนใหม่ ใช้เวลาโฟกัสการเรียนตามแผน

AGE OF CHILD
17 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Competency
(ความสามารถ)

โฟกัสเวลาไปกับโปรแกรมการเรียนตามเป้าหมายคณะและมหาวิทยาลัย วางแผนใช้เวลาอย่างเข้มข้นและรับผิดชอบ ไปพร้อมกับการเปิดโลกทัศน์ด้านการงานและอาชีพ การศึกษาต่อ รวมไปถึงการสอบชิงทุนการศึกษา

AGE OF CHILD
18 ปี

THE ESSENCE CLASS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Preparation
(การเตรียมตัว)

เน้นไปที่การเตรียมตัวสำหรับสอบแข่งขัน และการสอบชิงทุนการศึกษา รวมไปถึงการสะสมผลงานและประสบการณ์(Portfolio) เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ และระดับโลก

STUDY PLANS

แผนการเรียนตามหลักสูตร

Weekly hours

ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen