The Essence School

The Essence School

Time Matters

โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเวลาเรียน เฉพาะวิชาที่จำเป็น

นำทีมโดย

แก่นแท้ของการศึกษา คือ
การได้โฟกัส เรียนสิ่งที่จำเป็น
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใฝ่ฝัน
โดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดี
ของความเป็นมนุษย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ครูใหญ่โรงเรียนดิเอสเซนส์

THE ESSENCE SCHOOL

โรงเรียนดิเอสเซนส์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับเวลา โฟกัสการเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น ใช้ระบบการศึกษาที่ใส่ใจอุปนิสัย (character) ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นเจ้าของความฝันและเป้าหมายของตนเอง โดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดีของ ความเป็นมนุษย์

เรียนน้อยวิชา แต่เรียนลึกถึงหลักปรัชญา

แก่นแท้ของการศึกษา
(Essential Education

Academics
Personalised Education
Learn
Care

Medical Sciences

Medical Sciences

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีองค์ความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯ สหเวช เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล วิศวกรรมชีวการแพทย์ สัควแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่นชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีวเคมี Food-sci ฯลฯ

Applied Sciences

Applied Sciences

สายการเรียนที่สร้างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ลูกศิษยมีองค์ความรู้ ปูพื้นฐานไปสู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์กลุ่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เชน ฟิสิกส์ เคมี เคมีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

International Track

International Track

สายการเรียนที่สร้างผู้นําด้านธุรกิจในคณะสายศิลป์ทั้งหมด มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้ ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ปูพื้นฐานไปสู่คณะบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศฯ อักษร และ หลักสูตรนานาชาติ เช่น BBA EBA COMMARTS BALAC