Welcome to

The Essence

Time Matters

Time Matters

ให้ความสำคัญกับเวลาเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็น

แก่นแท้ของการศึกษาคือการได้โฟกัส
เรียนสิ่งที่จำเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ใฝ่ฝันโดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าที่ดี
ของความเป็นมนุษย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ครูใหญ่ดิเอสเซนส์

TIME MATTERS

แก่นแท้ของการศึกษา คือการใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า

Time

มีเวลา

รู้จักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์

Timeliness

เลือกวิชาที่เหมาะสมกับเวลา

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับวิชาที่สำคัญ

Timing

เลือกเวลา

จัดสรรเวลาให้เป็น การให้ความสำคัญ
ของงานหรือกิจกรรม

Timeless

ตลอดเวลา

ใช้เวลาให้เกิดอุปนิสัยที่ดีงาม
ติดตัวตลอดไป

ปรัชญา และค่านิยมของดิเอสเซนส์

Good Climate

ดิเอสเซนส์ มีครูใหญ่ คือ
คุณหมอธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้นำ
ผู้วางฐานรากทางปัญญา ปรัชญาและค่านิยม
ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี

Great Teacher

ดิเอสเซนส์ สรรหาและพัฒนาครูที่เก่งและดี
รู้จริงสิ่งที่สอน มีจิตวิญญาณครู ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด

School for Future Leader

Follwer : Do thing right !
Leader : Do right thing !

Good Relationship

ใช้ระบบการเรียนแบบ Ox-Bridge style
ที่เอาพี่เก่งมาดูแลน้องให้ความใกล้ชิดและให้นักเรียนได้สนิทกับคนเก่งสนิทกับเพื่อนและครู

Challenge with Good support

ครูใหญ่และครูตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความคาดหวังสูงต่อลูกศิษย์ พร้อมการเฝ้าดู
และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน
มีพี่ๆ Supervisor เอาใจใส่และสอนเพิ่มให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน

Time matters

ต้องใช้เวลาในการเรียนให้มากที่สุด
เรียนเฉพาะเรื่องที่สำคัญ และจำเป็น
โดยเฉพาะในชั้นเรียนนักเรียนจะต้องมีกิจกรรม
การเรียนอย่างกระตือรือร้น

ปรัชญา และค่านิยมของดิเอสเซนส์

Good Climate

ดิเอสเซนส์ มีครูใหญ่ คือ
คุณหมอธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้นำ
ผู้วางฐานรากทางปัญญา ปรัชญาและค่านิยม
ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดี

Great Teacher

ดิเอสเซนส์ สรรหาและพัฒนาครูที่เก่งและดี
รู้จริงสิ่งที่สอน มีจิตวิญญาณครู ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด

School for Future Leader

Follwer : Do thing right !
Leader : Do right thing !

Good Relationship

ใช้ระบบการเรียนแบบ Ox-Bridge style
ที่เอาพี่เก่งมาดูแลน้องให้ความใกล้ชิดและให้นักเรียนได้สนิทกับคนเก่งสนิทกับเพื่อนและครู

Challenge with Good support

ครูใหญ่และครูตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความคาดหวังสูงต่อลูกศิษย์ พร้อมการเฝ้าดู
และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน
มีพี่ๆ Supervisor เอาใจใส่และสอนเพิ่มให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน

Time matters

ต้องใช้เวลาในการเรียนให้มากที่สุด
เรียนเฉพาะเรื่องที่สำคัญ และจำเป็น
โดยเฉพาะในชั้นเรียนนักเรียนจะต้องมีกิจกรรม
การเรียนอย่างกระตือรือร้น

เรียนให้ลึกถึงแก่นของการศึกษา

Personalised Education

เลือกออกแบบอนาคต วางแผนการเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแบบรายบุคคล

LEARN

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และครูอาจารย์ชื่อดัง/เก่ง ระดับประเทศ

CARE

ดูแลให้คำปรึกษา ด้านการเรียน และการใช้ชีวิตให้สมดุล แบบรายบุคคล โดย Supervisor และ Care Team

WISDOM Workshop

ค้นหาอนาคต และเพื่อพัฒนาตนเองกับผู้มีประสบการณ์

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันจิตเวชศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2559)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่19 สิงหาคม 2558 – 15 ธันวาคม2559)
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Superboard) 
 • ด้านการแพทย์เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists)
  ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
 • อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 
 • รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านการศึกษา

 • ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
 • การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
 • ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
 • ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค.,
  Cambridge English Language Assessmen